Ervaringen van cliënten

Mijn dochter is gediagnosteerd met ADHD en gebruikt daarvoor medicatie. Toen ik echt geen uitweg meer zag ben ik begonnen met therapie samen. Waar mij... Lees verder

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aleph Consult
Artikel 1, Algemeen
De trainer/coach geeft advies aan de cliënt of traint cliënt.

Artikel 2, Basis
De trainer/coach adviseert of traint de cliënt nadat een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Voor een persoonlijk coaching traject: Overeenkomst wordt aangegaan nadat eerst een verkennend telefoongesprek/intakegesprek (max. 30 min) gevoerd is. Voor de consulten en pakketten geldt een vast tarief. Cliënt kan tussentijds sessies beëindigen door schriftelijk of per email aan te geven geen verdere sessies te willen. Mocht cliënt vier weken of langer niets meer van zich laten horen dan worden de sessies gefactureerd tegen het afgesproken tarief.
Bij Coaching gelden de eerste 30 minuten van de eerste sessie als kennismaking. Client en coach/trainer kan tijdens de eerste sessie binnen 30 minuten aangeven dat hij/zij om welke reden dan ook niet verder wilt gaan met het consult. De sessie(s) wordt dan stopgezet en deze wordt niet gefactureerd. Wanneer de 30 minuten verstreken zijn wordt het afgesproken tarief gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Voor verhindering en annulering zie verderop.

Voor een groepscoaching/training: Overeenkomst wordt aangegaan bij inschrijving op de website. Er geldt dat men kosteloos de groepscoaching kan annuleren tot zeven dagen voor aanvang van de groepscoaching. Hierbij geldt zonder verdere vragen een 100% restitutie mogelijkheid op het moment dat om wat voor reden dan ook cliënt niet naar de workshop kan komen. De annulering dient schriftelijk of per email ingediend te worden.

Voor een workshop/training: Overeenkomst wordt aangegaan bij inschrijving op de website. Er geldt dat men kosteloos de workshop kan annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de workshop. Hierbij geldt zonder verdere vragen een 100% restitutie mogelijkheid op het moment dat om wat voor reden dan ook cliënt niet naar de workshop kan komen. De annulering dient schriftelijk of per email ingediend te worden.
Voor verhindering zie artikel 3.

Voor zakelijk: In verband met het maatwerk van de coaching en/of training, wordt bij elke coaching een aparte overeenkomst gesloten. Een voorstel wordt op aanvraag opgestuurd.

Artikel 3, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn dient hij de trainer/coach hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de trainer/coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de trainer/coach gerechtigd om de helft van het te betalen bedrag in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4, Tariefstelling
Bij het verkennende gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de trainer/coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Artikel 5, Betaling
In geval van coaching/traing: Client dient na het eerste consult en/of eerste traingsdag het afgesproken bedrag contant te voldoen.

Bezwaren, vragen of onduidelijkheden ter zake het gefactureerde moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vervaldatum, gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kan worden.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de trainer/coach gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de trainer/coach bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7, Aansprakelijkheid
Het advies en de trainingen van de trainer/coach is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De trainer/coach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de trainer/coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de trainer/coach.

Artikel 8, Verantwoordelijkheid gezondheid
De trainer/coach zal zich onthouden van het stellen van een medische diagnose en de verantwoordelijkheid van de gezondheid ligt dan ook geheel bij de client. Het is wenselijk om bij lichamelijke klachten eerst een dokter te raadplegen. Bij twijfel verwijs ik u door naar uw huisarts.

Artikel 9, Kindercoaching
De trainer/coach gaat ervan uit dat beide ouders akkoord gaan met de behandeling van het kind, alsook wanneer de ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeld voor coaching en de coach kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.